skip to main content

Noble Elementary School

Williams Complaint Notice

Berryessa Union School District
981 RIDDER PARK dR.
San Jose, CA 95131
408-923-1800
Notice to Parents, Guardians, Pupils, and Teachers
2023-2024
1. There should be sufficient textbooks and instructional materials. That means each pupil, including English learners, must have a textbook or instructional materials, or both, to use in class and to take home.
2. School facilities must be clean, safe, and maintained in good repair.
3. There should be no teacher vacancies or misassignments. There should be a teacher assigned to each class and not a series of substitutes or other temporary teachers. The teacher should have the proper credential to teach the class, including the certification required to teach English learners if present.
Teacher vacancy means a position to which a single designated certificated employee has not been assigned at the beginning of the year for an entire year or, if the position is for a one-semester course, a position to which a single designated certificated employee has not been assigned at the beginning of a semester for an entire semester.
Misassignment means the placement of a certificated employee in a teaching or services position for which the employee does not hold a legally recognized certificate or credential or the placement of a certificated employee in a teaching or services position that the employee is not otherwise authorized by statute to hold.
4. A complaint form may be obtained at the school office, district office, or downloaded from the school’s Web site.
You may also download a copy of the Sample Williams Complaint Form in English and in other languages from the California Department of Education Web site.

Berryessa Union School District
981 RIDDER PARK dR.
San Jose, CA 95131
408-923-1800
Notice to Parents, Guardians, Pupils, and Teachers
2023-2024
1. There should be sufficient textbooks and instructional materials. That means each pupil, including English learners, must have a textbook or instructional materials, or both, to use in class and to take home.
2. School facilities must be clean, safe, and maintained in good repair.
3. There should be no teacher vacancies or misassignments. There should be a teacher assigned to each class and not a series of substitutes or other temporary teachers. The teacher should have the proper credential to teach the class, including the certification required to teach English learners if present.
Teacher vacancy means a position to which a single designated certificated employee has not been assigned at the beginning of the year for an entire year or, if the position is for a one-semester course, a position to which a single designated certificated employee has not been assigned at the beginning of a semester for an entire semester.
Misassignment means the placement of a certificated employee in a teaching or services position for which the employee does not hold a legally recognized certificate or credential or the placement of a certificated employee in a teaching or services position that the employee is not otherwise authorized by statute to hold.
4. A complaint form may be obtained at the school office, district office, or downloaded from the school’s Web site.
You may also download a copy of the Sample Williams Complaint Form in English and in other languages from the California Department of Education Web site.

 
 
 
Berryessa Union School District
981 Ridder Park Dr.
San Jose, CA 95131
408-923-1800
Thông báo cho Phụ Huynh, Người Giám Hộ, Học Sinh, và Giáo Viên
2023-2024
1. Sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn cần phải có đủ. Điều đó có nghĩa là mỗi học sinh, kể cả các học sinh là người học Anh ngữ, phải có sách giáo khoa hoặc tài liệu hướng dẫn, hoặc cả hai, để sử dụng trong lớp học và mang về nhà.
2. Cơ sở vật chất học đường phải sạch sẽ, an toàn và được bảo trì trong tình trạng sửa chữa còn được tốt.
3. Không nên có tình trạng thiếu giáo viên hoặc phân công giáo viên không thích hợp. Cần phân công một giáo viên phụ trách trong mỗi lớp chứ không phải là một loạt giáo viên thay kèm hoặc các giáo viên tạm thời khác. Giáo viên đó cần có bằng cấp chứng nhận thích hợp để giảng dạy lớp học, trong đó bao gồm cả giấy chứng nhận cần thiết để dạy các học sinh là người học Anh ngữ, nếu có.
Thiếu giáo viên có nghĩa là một vị trí vẫn chưa được phân công một giáo viên có chứng nhận vào đầu năm học cho cả năm hoặc, nếu vị trí đó là cho một khóa học trong một học kỳ, một vị trí vẫn chưa được phân công cho một giáo viên có chứng nhận phụ trách khi bắt đầu học kỳ đó trong toàn bộ học kỳ.
Phân công giáo viên không thích hợp có nghĩa là việc phân công một nhân viên có chứng nhận vào một vị trí giảng dạy hoặc cung cấp dịch vụ mà nhân viên đó không có chứng chỉ hoặc năng lực trình độ được công nhận hợp pháp hoặc việc phân công một nhân viên có chứng nhận vào một vị trí giảng dạy hoặc cung cấp dịch vụ mà nhân viên đó không được luật pháp cho phép để đảm nhận.
4. Mẫu đơn kiếu nại có thể lấy ở văn phòng nhà trường, tại văn phòng Học Khu, hoặc tải từ trang mạng của nhà trường.
Quý vị cũng có thể tải một bản mẫu của Mẫu Đơn Thủ Tục Khiếu Nại Williams bằng tiếng Anh hoặc nhiều ngôn ngữ khác từ trang mạng của Văn phòng Bộ Giáo Dục California.
 
 
 
Berryessa 聯合學區
981 Ridder Park Dr.
San Jose, CA 95131
408-923-1800
家長、監護人、學生和教師通知:
2023-2024
1. 學校應該具備足夠的課本和教學材料。即每個學生,包括英文學習者,都必須具備課本或教學材料,或兩者都有,以供課堂使用和帶回家。
2. 學校設施必須是清潔的,安全的,並保持良好的維修。
3. 不應該有教師空缺或委派不當的情況。 每個班級應有一位專門安排的老師,而不應由一系列替代或臨時教師授課。教師必須持有教授課程的合格證書, 包括,如果班上有英文學習者,教師也須具備教授他們的證書。
教師空缺是指在學年開始時, 尚未指派給一位有證書的、專職教師的全年教學職位;或者,如果一個教職僅教授一個學期的課程, 在學期開始時,仍未安排給任何有證書的、專職的教師的全學期教學職位。
委派不當是指將一名合格的僱員安置在該僱員沒有法律認可的證書或憑證的教學或服務職位中,或者將一名合格的僱員安置在該僱員未經授權的教學或服務職位中。
4. 投訴表可以在學校或學區辦公室取得,或是從學校的網站下載。
您還可以從加州教育局網站下載英語和其他語言版本的Williams投訴表的樣本。