skip to main content

Summary of Requirements in Chinese


ELAC - Ủy Ban Nhà Trường

DELAC - Ủy Ban Học Khu

Ai

Bất cứ trường học nào có 20 em học sinh hoặc nhiều hơn đang học Tiếng Anh

 

Bất cứ học khu nào có 50 em học sinh hoặc nhiều hơn đang học tiếng Anh

Số hội viên dành cho:

Phụ huynh của những em học tiếng Anh - % của ủy ban = % của những EL trong trường học

Hiệu trưởng, giáo viên, nguồn giáo viên, chuyên gia, phụ tá, những phụ huynh khác

 

Phụ huynh của những em học tiếng Anh = 51% của ủy ban và không thể gồm những phụ huynh làm việc cho học khu, Tổng giám đốc học vụ, giáo viên, nguồn giáo viên, chuyên gia, phụ tá, những phụ huynh khác

Bầu cử

Các thành viên là do các phụ huynh EL bầu cử - nhiệm kỳ 2 năm

 

Các Công Chức được Bầu Cử

Quy định: Đại diện cho Học Khu DELAC - nhiệm kỳ 2 năm

Đề nghị: Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Thư Ký - nhiệm kỳ 2 năm

 

Không có quy định

Đề nghị: Chủ Tịch, Phó Chủ Tịch, Thư Ký - nhiệm kỳ 2 năm

Buổi Họp

Mở cửa cho công chúng và trương trình nghị sự sẽ được đăng trước 72 tiếng, công chúng có thể đọc tất cả văn liệu liên quan đến buổi họp

 

Quyết Định

Do những thành viên được bầu cử bỏ phiếu chỉ về những vấn đề trong trương trình nghị sự, (ngoại trừ khi tất cả thành viên đều đồng ý bỏ phiếu lập tức.)

 

Nhiệm Vụ của Ủy Ban

Tuân theo luật lệ quy chế (nếu có), Cố vấn nhà trường về: nhu cầu giáo dục và những nhu cầu khác của những em đang học tiếng Anh, Cố vấn nhà trường về: Kế Hoạch Đơn Giúp Học Sinh Thành Tựu và tài trợ cho học sinh EL, duyệt lại cuộc điều tra về ngôn ngữ R-30 vào mỗi mùa xuân, thu thập thông tin và cố vấn về: hỗ trợ học sinh đi học, bầu cử người đại diện vào DELAC sẽ làm báo cáo về các buổi họp ELAC, tham gia vào những cuộc huấn luyện, và góp ý kiến để năng cao số học sinh đi học. 

 

Cố vấn Ban Quản Lý Nhà Trường:  Chương trình và dịch vụ cho những em học tiếng Anh, nhu cầu của các em học tiêếg Anh tại mỗi trường học, mục tiêu và mục đích của học khu cho những học sinh này, soạn thảo một kế hoạch để tuân theo đòi hỏi của tiểu bang cho các thầy cô được chứng nhận, Cuộc Điều Tra Ngôn Ngữ Hằng Năm (R-30), thủ tục phân loại lại của học khu, thông báo cho phụ huynh

 

Nhiệm Vụ Trường Học và Học Khu

Điều khiển buổi họp, cuộc bầu cử, phiên dịch, huấn luyền và truyền tin giữa ELAC và DELAC, điểm danh và biên bản, Báo cho ủy ban biết: chương trình và sắp chỗ cho các em học tiếng Anh tùy theo trình độ tiếng Anh (CELDT), phân loại lai, cách đo lường tiến bộ, đặt kế hoạch cho những học sinh không tiến bộ đủ, đặt kế hoạch cho các phụ huynh tham gia.